Úvod

    

 

 Vítajte na webovej stránke  

Matica rómska 

Od roku 2010, napĺňame poslanie:

  + podieľať sa na rozvoji demokratického a právneho štátu Slovenská republika

  + podieľať sa na ochrane ústavných princípov demokratického a právneho štátu, s dôrazom na ochranu ľudských práv a základných slobôd, najmä segregovaných a chudobných Rómov z hygienicky rizikových osád

  + podieľať sa na vymožiteľnosti skutočnej spravodlivosti aj pre Rómov v celom systéme trestnej justície ako občanov v Slovenskej republike  

 + zriaďovať a prevádzkovať sociálne a edukačné zariadenia za účelom poskytovania inkluzívnych restoratívnych sociálnych, edukačných a právnych služieb  pre chudobných a biednych

  + základný výskum v sociálnych, edukačných a právnych vedách. 

     Pokiaľ web Matici rómskej vyvolal u vás hlbší záujem o  poznanie jej aktivít a smerovania, potom  odporúčame navštíviť aj facebookovú stránku s názvom Tibor Loran: stránka predsedu Matici rómskej, na ktorej vo verejnom priestore zverejňujeme názory a postoje Matici rómskej k aktuálnym občianskym záležitostiam v súlade s ústavnými princípmi demokratického a právneho štátu, najmä s právom  na názor, slobodu slova a vyjadrovania v zmysle ustanovenia Článku 26 Ústavy  Slovenskej republiky v platnom znení.  

   

 

     

         

 

     

 

 

 

 


Tvorba webových stránok: Vlastný web, on-line služba spoločnosti Xion, s.r.o.
Nastavenie cookies | Prihlásenie >